How to Wilhelmus

PRIVACYBELEID WWW.HOWTOWILHELMUS.NL

1. WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn Stichting Nationale Opera & Ballet, gevestigd te Amsterdam aan het Waterlooplein 22. In het kader van ons aanbod op de website www.howtowilhelmus.nl worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, zijn wij verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit privacybeleid geldt voor de website www.howtowilhelmus.nl

2. WIJ WETEN DAT UW PRIVACY BELANGRIJK IS VOOR U

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

In dit privacybeleid leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven. Verder bevat dit privacybeleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen. 

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van dit privacybeleid is beschikbaar op www.howtowilhelmus.nl/privacy. Wij raden u aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie van dit privacybeleid aan u op te sturen. Attentie: Door gebruik te maken van onze diensten en onze website en door uw persoonsgegevens met ons te delen, verklaart u ermee bekend te zijn dat uw persoonsgegevens op de in dit privacybeleid beschreven wijze worden verwerkt.

3. VAN WIE VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

In het kader van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens van gebruikers die een inlogaccount aanvragen voor de afgeschermde docentenpagina, gebruikers die een muzikale en tekstuele creatie in de jambox inzenden en personen die telefonisch, per post of email contact met ons opnemen.

4. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

  • direct van u, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt op deze website of telefonisch, per post of email contact met ons opneemt;
  • direct van u wanneer u deze website bezoekt, via het gebruik van cookies (die geplaatst kunnen worden wanneer u een account aanmaakt voor de docentenpagina of wanneer u een inzending doet via de jambox (tenzij u aangeeft anoniem te willen blijven));
  • door openbare bronnen / openbare registers (zoals bijvoorbeeld het Handelsregister of websites van bedrijven) te raadplegen, en door eigen onderzoek.

5. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Hieronder hebben wij aangegeven welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij deze gegevens gebruiken en welke juridische grondslag wij hiervoor hanteren.

Persoonsgegevens Doel
Naam, e-mailadres en andere persoonsgegevens

in het kader van uw registratie via de website voor een account

administratie en behandeling van verzoeken om inlichtingen, feedback en klachten

navraag naar feedback op de website en eventueel contact in het kader van andere educatieprojecten van Nationale Opera & Ballet

publiceren van inzendingen in de jambox op ons SoundCloud-account: www.soundcloud.com/howtowilhelmus.

IP adres en surfgedrag op de website deze gegevens analyseren wij om onze website te verbeteren en ons aanbod beter af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers

6. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Als u een inzending doet in de jambox, waarbij u niet aangeeft anoniem te willen blijven, kunnen wij ervoor kiezen deze te publiceren op ons SoundCloud-account (www.soundcloud.com/howtowilhelmus). Bij de inzending publiceren we dan uw naam.

7. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang de (klant/leveranciers of andere) relatie duurt. Bij opzegging van de klantrelatie zullen wij uw persoonsgegevens binnen een maand na opzegging van deze relatie verwijderen. Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt (zoals beschreven in hoofdstuk 5 hierboven). Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

8. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico's die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.
Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om uw gegevens up-to-date te houden binnen uw account (www.howtowilhelmus.nl/user/settings) of ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen van uw persoonsgegevens.

9. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DEZE UITOEFENEN?

U heeft (onder omstandigheden) het recht:

  • op informatie en inzage van uw gegevens;
  • op verbetering van persoonsgegevens;
  • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
  • op beperking van de verwerking;
  • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kunt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze privacy officer via e-mail: privacy@howtowilhelmus.nl. Daarnaast hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

10. COOKIES

Nationale Opera & Ballet maakt gebruik van cookies. Wat zijn cookies precies, welke cookies worden er gebruikt en hoe kunt u invloed uitoefenen op cookies?

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden, stukjes informatie, die een website op uw apparaat plaatst als u deze website bezoekt. Ze zijn niet schadelijk voor de computer.

Functionele cookies
Met cookies is het mogelijk om bij een vervolgbezoek informatie uit eerdere bezoeken op te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat u bent ingelogd, dat u eerder bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat u bepaalde site-elementen al eens heeft gezien. Deze zogenaamde functionele cookies, passen het functioneren van de site aan uw wensen aan.

Analytische cookies
Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden om de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langs geweest. Deze zogenaamde analytische cookies verzamelen anonieme informatie over hoe u deze website en de bijbehorende functies gebruikt. Met dergelijke informatie kunnen statistische gegevens over het gebruik van de website worden verzameld, door bijvoorbeeld Google Analytics, en kunnen we vervolgens de werking van de site analyseren én verbeteren.
Analytische cookies bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Deze cookies kunnen dus niet gebruikt worden om u persoonlijk te herkennen. De anonieme gegevens worden alleen gebruikt om de website te verbeteren.

Third-party cookies
Onze website bevat elementen van derde partijen. Denk bijvoorbeeld aan videoplayers van Youtube. Als met deze elementen cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daarom mogelijk dat u bij een bezoek aan deze website third-party cookies van Youtube.com en/of andere websites krijgt.
Door de werking van HTTP en de beveiliging rondom cookies is het voor ons niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Liever geen cookies?
Wilt u geen cookies meer ontvangen, dan kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen. In de meeste browsers vindt u de instellingen voor cookies onder ‘privacy’ of ‘veiligheid’. Door het weigeren en/of verwijderen van bepaalde cookies kan het zijn dat onze website niet meer optimaal functioneert voor u.
Als u geen third-party cookies wilt, dan kunt u zich daarvoor afmelden via de zogenoemde opt-out regeling op Your Online Choices.

Wijzigen van het cookiebeleid
Wij behouden ons het recht voor dit privacy- en cookiebeleid aan te passen. We adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen we dit via een opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email, communiceren.

11. CONTACT

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met onze privacy officer via privacy@howtowilhelmus.nl.

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 1 mei 2019.